Monthly Archives: 2007年6月

地理 山川 (11)

(——刘弇诗,去年踏雪车盘去,今年执熱车盘来。去来险涩自其分,车盘于我何有哉。道 … 继续阅读

发表在 历史 | 留下评论

地理 山川 (10)

楠木垅山。(——县南十里。前志。) 洪洋山。(——县南五里。治平中尝产青绿,政和 … 继续阅读

发表在 历史 | 留下评论

地理 山川 (9)

层冰洞。(——县西二十五里,由一窦入,深里许,无光。非秉烛莫辨。所履皆片石,崚崚 … 继续阅读

发表在 历史 | 留下评论

地理 山川 (8)

龙井山。(——有井七。旱以祷雨。名“筲箕井”。前志。) 小葛仙山。(——县西六十 … 继续阅读

发表在 历史 | 留下评论

地理 山川 (7)

(——宋熊元复诗,秋风吹我衣,秋水洗我心。乘风直上葛仙顶,仙家楼台烟霞深。试剑石 … 继续阅读

发表在 历史 | 留下评论

地理 山川 (6)

(——马子严诗,林深路转山,岩虚云触石。断滹开碧落,当昼悬白日。孔蘖挂乳窦,蜚鼠 … 继续阅读

发表在 历史 | 留下评论

地理 山川 (5)

(——邑人刘祖年诗,试问商量缘底语,两两喁喁常如许。年来评尽几沧桑,于今历尽几寒 … 继续阅读

发表在 历史 | 留下评论